Internetowy sklep | Fundacja z Różą

Masz pytanie? Zadzwoń! 731 045 635
Twój koszyk Wartość: 0,00 zł
Brak produktów w koszyku

Regulamin

Regulamin


Sklep internetowy Sklep z Różą (fundacjazroza.pl/sklep) jest działalnością gospodarczą prowadzoną przez: Fundację z Różą z siedzibą w Częstochowie (42-207) przy ul. Przerwy-Tetmajera 33 (nr tel. 503 355 759) wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 08.09.2017 pod numerem KRS 0000694380 , REGON: 368221888, NIP: 949-221-91-83.

Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie:
Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Sklep z Różą w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.1964.16.93).

Kupujący - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu, dalej nazywana „Klientem”.

Koszyk - funkcjonalność Sklepu Internetowego (www.fundacjzroza.pl/sklep), w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Sklep Internetowy - prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową fundacjazroza.pl/sklep

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Sklepu z Różą fundacjazroza.pl/sklep, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).


§2 Informacje o produktach
Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Sprzedający ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad.


Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego fundacjazroza.pl/sklep zawierają podatek VAT i podawane są w  złotych polskich; nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura /potwierdzenie wpłaty) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.


§3 Realizacja zamówienia

Z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktu. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie internetowym.


W przypadku wyboru przez Klienta: 
a. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia jest najdłuższy podany termin lub Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru).
Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
Sprzedający ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
- złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
- złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu
Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedającego wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest: fakturą VAT jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia;
Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 14 dni.
W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi:
- anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
- anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
- podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 6 regulaminu.
W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający może anulować zamówienie w całości.
W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 11-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§4 Zasady płatności


Należność za zakupione produkty oraz koszty dostarczenia mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia zakupionego produktu przez dostawcę,
przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego,
gotówką w przypadku odbioru osobistego produktu w siedzibie Sprzedającego
W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
-  imię i nazwisko albo firmę Klienta,
- numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).
Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:
65 1240 1053 1111 0010 7549 3102
Fundacja z Różą
ul. Przerwy-Tetmajera 33
42-207 Częstochowa

Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży produktów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za zakupiony produkt oraz Kosztów jego dostarczenia.
Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem wskazanym przez Sprzedającego


§5 Warunki reklamacji
Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedającego.
Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedającego i opisem reklamacji 
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego produktu.

§6 Warunki odstąpienia od umowy
Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :
-   od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej 
W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Sprzedający zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 7 regulaminu.
Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy wysyłając go na adres:
Sklep z Różą, ul. Zana 3, 20-601 Lublin

Zwroty nie dotyczą produktów wykonanych na specjalne zamówienie Klienta.

§7 Zwrot należności Klientom
Sprzedający dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:
- z góry za pomocą przelewu;
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie
W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedającemu numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedającemu takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§8 Ochrona danych osobowych
Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym.
Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§9 Postanowienia końcowe
Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Sprzedający dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością jego modernizacji lub rozbudowy.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (www.fundacjzroza.pl/sklep).
Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania Sklepu Internetowego
Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu Internetowego prosimy przesyłać na adres: sklepzroza@fundacjazroza.pl.